Slide 1

Decyduję o sobie - Myślę o swojej przyszłości

Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Bobowa

Example Frame

Podstawowe informacje o projekcie

Projekt :”Decyduję o sobie – myślę o swojej przyszłości. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gminy Bobowa” finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej w okresie od 01.01.2013 r. do 31.1.22014 r. na terenie Gminy Bobowa.

Realizacja projektu ma przyczynić się do poprawy sytuacji życiowej mieszkańców Gminy Bobowa przez podniesienie bądź nabycie nowych umiejętności zawodowych. Uczestnicy/czki projektu oprócz kursów zawodowych skorzystają z zajęć Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych oraz z zajęć Poradnictwa Zawodowego. Ponadto Uczestnicy/czki projektu zostaną objęci/te wsparciem i pomocą pracowników socjalnych w ramach realizacji kontraktów socjalnych.